Når man bruger kultur, tilfører man noget

“Det handler om dannelse og folkeoplysning. Det er jo det, kultur kan. Det er ikke, hvor mange der har været inde at se et eller andet; det er, hvad det gør for dem og for samfundet.”

Charlottes portræt fra bogen, fotograferet af Rikke Caroline Carlsen.

--

--

Curator/Senior Advisor of digital museum practice @smkmuseum. Art historian, OpenGLAMer, chair of Europeana Network, initiator of Sharing is Caring.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Merete Sanderhoff

Merete Sanderhoff

Curator/Senior Advisor of digital museum practice @smkmuseum. Art historian, OpenGLAMer, chair of Europeana Network, initiator of Sharing is Caring.